Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu – reper al învăţământului superior gorjean

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, le, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile lega autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – autoritate centrală de specialitate.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.
Universitatea Constantin Brancusi Identitatea instituţională a universităţii este construită prin însemne vizuale materiale şi simbolice (denumire, sediu – Calea Eroilor, nr. 30, Târgu-Jiu, Gorj, România –, emblemă, sigiliu, drapel, imn, ziua Universităţii) şi printr-o cultură organizaţională de tip academic, susţinută şi dezvoltată de către Comunitatea universitară – constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare, personal didactic şi de cercetare auxiliar şi alte personalităţi cărora li s-a conferit calitatea de membru prin hotărâre a Senatului.

În contextul noilor reglementări din învăţământ, cuprinzând,   implicit, şi segmentul de învăţământ superior, universităţile din România se plasează pe alte coordonate, raportate la standardele europene, motiv pentru care, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi asumă în prezent misiunea de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul generării şi transferării de cunoaştere către societate prin: crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei; formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoii de competenţă a mediului socio-economic, administrativ, cultural şi educaţional; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţei, ingineriei şi artelor, prin asigurarea performanţelor, valorificarea şi diseminarea rezultatelor.

Scurt istoric al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

Dezvoltarea economică şi socială a judeţului Gorj din anii 1970 a reprezentat un argument puternic pentru apariţia învăţământului superior gorjean. Istoria acestuia este, în mod cert, legată de existenţa fostului Combinat de Lianţi şi Azbociment Târgu-Jiu, unitate reprezentativă pentru industria materialelor de construcţii, la acea vreme, şi de începerea construcţiilor la cele două termocentrale de la Rovinari şi Turceni.

În acest context, Municipiul Târgu-Jiu intră în reţeaua învăţământului universitar românesc prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1320/1972, prin care s-au înfiinţat două secţii de subingineri, una în profil mecanic (Utilaje pentru Industria Materialelor de Construcţii), iar cealaltă, în profil energetic (Centrale Termoelectrice), aparţinând Universităţii din Craiova. Între anii 1991 şi 1992, secţiile de subingineri s-au transformat în secţii de ingineri, aflate tot sub egida Universităţii din Craiova.

În anul 1992, prin Hotărârea de Guvern nr. 288/01.06.1992, s-a decis înfiinţarea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cu următoarea structură: Facultatea de Inginerie şi Facultatea de Ştiinţe, asigurând calificarea superioară a specialiştilor în domeniile tehnic, economic şi juridic, atât pentru zona de nord a Olteniei cât şi pentru alte judeţe din ţară.

Universitatea Constantin Brancusi Astăzi, în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu există 5 facultăţi (Facultatea de Inginerie, Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale), un Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic, un Departament I.D., alte departamente funcţionale, I.O.S.U.D., structuri care funcţionează în baza şi cu respectarea legii.

Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor. Astfel, Universitatea „Constantin Brâncuşi” numără astăzi 25 de programe de studii pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi 20 de specializări de master universitar.

Eforturile semnificative depuse pentru diversificarea ofertei educaţionale au fost coroborate cu cele pentru dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii instituţionale şi a resursei umane, în vederea asigurării unor condiţii competitive şi calitative, raportate la exigenţa standardelor europene.

Dacă în momentul înfiinţării Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi desfăşura activitatea în două imobile, astăzi aceasta pune la dispoziţia celor aproximativ 6.200 de studenţii de la toate ciclurile de studii (licenţă, master, doctorat) o bază materială complexă şi complet modernizată: şapte clădiri cu destinaţie – spaţii de învăţământ, 2 cămine pentru cazarea studenţilor, cu o capacitate de 147 locuri de cazare, o cantină pentru studenţi, săli de curs/ seminar şi laboratoare dotate cu echipamente moderne, platforma ID, bibliotecă dotată cu trei depozite de carte şi cinci săli de lectură, ce numără peste 115.000 de volume din toate domeniile ştiinţifice, un complex studenţesc pentru agrement, o sală de gimnastică, teren multifuncţional acoperit pentru jocuri sportive, pista de atletism, bazin de înot şi mai multe terenuri de sport, o cabană montană pentru agrement în staţiunea Rânca. La acestea se adaugă investiţia începută în anul 2009 la spaţiile de învăţământ din Campusul Universitar Debarcader.

Insistând pe valoarea profesională şi performanţa în carieră, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi defineşte politica de personal drept principală pârghie în creşterea prestigiului şi vizibilităţii în plan naţional şi internaţional şi aplică doar criterii calitative în selecţia şi pregătirea angajaţilor.

Cercetarea ştiinţifică şi deschiderea spre cooperarea naţională şi internaţională sunt, de asemenea, aspecte importante ale vieţii academice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

 

Universitatea Constantin Brancusi

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL ”ECATERINA TEODOROIU”
– unitate reprezentativă a învăţământului românesc

 

Unitate reprezentativă a învăţământului gorjean, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” a moştenit şi a purtat prin vremuri tradiţia Şcolii de fete înfiinţate la Târgu-Jiu pe la jumătatea secolului al XIX-lea (1855), 10 ani mai târziu, Consiliul Judeţean hotărând şi înfiinţarea Şcolii secundare de fete.

În 1921 se transformă în Liceul de fete, şcoală secundară de gradul I, funcţionând de-a lungul vremii cu clase bugetare şi extrabugetare.

În 1937, prin Decret Regal, Carol al II-lea îi dă titulatura de Liceul de fete „Ecaterina Teodoroiu”, iar în 1961 devine Şcoala Medie nr.1 de fete prin contopire cu Liceul Tudor Vladimirescu.

Din 1970, Liceul Teoretic „Ecaterina Teodoroiu” funcţionează în propriu-i local din str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 bis, căpătând de-a lungul anilor diferite denumiri (Liceul Industrial, Grup Şcolar Industrial, Grup Şcolar Energetic), funcţionând cu clase de liceu, cursuri de zi şi de seral, şcoală profesională, şcoală postliceală, şcoală tehnică de maiştri.

Începând cu 1 septembrie 1999, în baza unui studiu temeinic de fundamentare şi reorganizării reţelei şcolare gorjene, unitatea redevine , din Grup Şcolar, Liceu Teoretic, apoi de la 1 ianuarie 2000 – Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, conform Ordinului MEN nr. 3009-4 ianuarie 2000.

 

Ecaterina Teodoroiu

În ultimii zece ani, Colegiul a devenit unitate reprezentativă a învăţământului gorjean, conturându-şi şi un profil distinct de largă recunoaştere naţională. Prin succesele deosebite înregistrate la diferite concursuri şi competiţii naţionale şi internaţionale, printr-o susţinută activitate cultural artistică, prin baza materială de excepţie şi bogatul potenţial de resurse umane, această prestigioasă unitate de învăţământ se bucură de preţuirea comunităţii locale şi de o atenţie deosebită din partea Consiliului local al municipiului Tg-Jiu.

Înaltul prestigiu pe plan local şi naţional, de care Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, din Târgu-Jiu se bucură astăzi, înseamnă nu doar recunoaşterea asumată a meritelor pe care acest aşezământ de educaţie şi ştiinţă le-a obţinut de-a lungul unui secol şi jumătate pus în slujba înzestrării tinerilor, cu deprinderi de înaltă ţinută profesională şi morală. Aveţi în faţă o unitate şcolară care „trezeşte prezentul, valorificând cu demnitate şi conştiinţă profesională tradiţiile bogate, înscriindu-ne pe un drum ascendent în elita învăţământului românesc” (prof. dr. Gheorghe Nichifor – director)

Cu fiecare generaţie ce păşeşte aceste trepte-mărturie către permanenţa epitafului , gravat pe Templul lui Apollo din Delphi, care spune „cunoaşte-te pe tine însuţi”, cadre didactice şi elevi, cu toţii se supun permanent unui examen dintre cele mai severe, căci fiecare „clipă de prezent devine trecut şi implicit, istorie”.

Prin asigurarea unui climat educaţional model, asistăm la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Tg-Jiu, la un act benefic de normalitate pus în slujba instruirii şi perfecţionării generaţiei de mâine.

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” dispune de o zestre materială remarcabilă:

Local propriu: Strada 1 Decembrie 1918, nr 25 (tel. 210235 – secretariat, 210235 – contabilitate, fax – 210345);

Laborator CNET

 

– 17 săli de clasă cu mobilier nou: 280 mese individuale de studiu, 294 scaune, 14 catedre şi table;
– 4 laboratoare dotate cu 80 calculatoare conectate în reţea, din care: 52 Pentium IV, 15 Pentium III, 2 scanere, 2 imprimante laser, conectare la internet pe toate staţiile pe fibră optică, 2 servere Windows 2000 Profesional, 1 server Linux, minibibliotecă de specialitate;
– 2 laboratoare de fizică dotate complet;
– 1 laborator chimie;
– 1 laborator de biologie;
– 1 cabinet de geografie;
– 1 cabinet de limbi moderne;
– 1 cabinet de limba română;
– 1 cabinet de orientare şcolară şi profesională dotat cu calculator, camera video, player-e, nomenclatoare, mape tematice, etc.
– Biblioteca: 29.000 – titluri;
– Internat cu 120 locuri;
– Bază sportivă;
– Centrala termică proprie;

COLEGIUL NAŢIONAL ”SPIRU HARET” DIN TG JIU

Scurt Istoric
Istoria Colegiului Naţional „Spiru Haret” se leagă de începuturile învăţământului public în judeţ Gorj (1832).

În 2007 colegiul a  sărbătorit 175 ani de existenţă.

Principala menire a şcolii a fost pregătirea învăţătorilor pentru şcolile săteşti. În 1923 s-a construit actualul local, iar şcoala a fost inaugurată în 1925. Ulterior s-a construit Amifteatrul Colegiuluicu o capacitate de aproximativ 1000 de locuri.

Din 1932 Şcoala Normală s-a numit „Spiru Haret”

În 1990 s-a reînfiinţat profilul iniţial, cel pedagogic iar in 1999 se transformă în Colegul Naţional „Spiru Haret”, Tîrgu-Jiu.

Colegiul  a obtinut de doua ori consecutiv statutul de “Scoala Europeana”

Resurse Materiale

34 săli de clasă (în care elevii învaţă în două schimburi)

Laboratoare:

 • Informatică = 4
 • Fizică
 • Chimie
 • Biologie

Cabinete:

 • Consiliere psihopedagogică
 • Geografie
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Religie

Amfiteatru, Sală de muzică
Cantină: 100 de locuri pe serie
Internat: 200 de locuri
Bibliotecă: peste 25.000 Volume
Sală de sport ultramodernă:
2 baze sportive

Dotări laboratoare de informatică:

 • Conectare permanentă la Internet prin fibră optică
 • 4 reţele formate din: 2x 25buc.
 • P4, respectiv 2x 15buc. P4
 • Imprimante
 • Scanere
 • Videoproiectoare
 • Windows XP şi Windows Vista
 • Office 2003 şi 2007
 • Soft multimedia
Prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr . 5371/1998 , semnat de domnul ministru Andrei Marga , Scoala Normala din Targu Jiu a devenit incepand cu semestrul al II-lea al anului scolar 1998/1999 COLEGIUL NATIONAL “SPIRU HARET”.
In prezent , acesta functioneaza cu 44 clase si 1266 de elevi, astfel:
 1. Invatamant primar = 8 clase
 2. Invatamant gimnazial = 4 clase
 3. Invatamant liceal:
  • profil pedagogic = 10 clase
  • profil uman = 8 clase
  • profil real = 12 clase
 4. Invatamant professional:
  • cantareti bisericesti = 2 clase