Universitatea Constantin Brâncuşi     Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu
Universitatea Constantin Brâncuşi Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu
din Tg Jiu din Tg Jiu

CONCURSUL DE INFORMATICĂ “RoTopCoder” 2015 – editia IV
15-16 mai 2015

http://www.rotopcoder.ro

Regulamentul de concurs

Capitolul I. Cadrul General şi obiectivele concursului

Art. 1. Concursul RoTopCoder ( http://www.rotopcoder.ro ) se adresează elevilor şi studenţilor care prezintă un interes deosebit pentru dezvoltarea de aplicaţii informatice, având ca scop crearea unui cadru în care competitivitatea în rândul elevilor şi a studenţilor să le sporească performanţele şi să le stimuleze interesul.

Art. 2. A patra ediţie a concursului, din 15-16 mai 2015, se desfăşoară pe următoarele categorii:

 1. Programare
 2. Artă Digitală

Capitolul II. Etapele şi organizarea concursului

Art. 3. Concursul este organizat de către Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” din Tg Jiu, iniţiatorul acestei competiţii, în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncuși” din Tg Jiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Automatică, Energie și Mediu. În organizarea şi desfăşurarea concursului pot colabora şi societăţi sau instituţii ştiinţifice, culturale, organizaţii nonguvernamentale, autorităţi locale, cu persoane juridice sau fizice care sunt interesate în a sponsoriza aceste activităţi, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 4. La concurs pot participa elevi din clasele IX-XII care sunt înscrişi la şcolile invitate în concurs din judeţul Gorj şi din alte judeţe; studenți de la Universitatea “Constantin Brâncuși” şi de la alte universități din țară.

Concurenţii – elevi vor fi grupaţi pe categorii de vârstă astfel:

a) clasa  a 9-a

b) clasa a  10-a

c) clasele 11-12

Clasamentele se vor realiza pe fiecare clasă.

Concurenții – studenți vor concura la aceeași categorie.

La secțiunea artă digitală, evaluarea nu va ține cont de vârsta elevilor sau de clasă.

Art. 5. Selecţionarea participanţilor, precum şi a profesorului însoţitor este în atribuţia şcolilor și universităților invitate.

Capitolul III. 1 Secţiunea Programare

Art. 6. Concursul se desfăşoară într-o singură zi şi constă dintr-o probă practică (16 mai 2015) .

Durata  probei practice este de 3 ore şi constă din rezolvarea a 2 probleme de natură algoritmică folosind calculatorul. Rezolvarea unei probleme presupune elaborarea unui program corect, eficient din punct de vedere al timpului de execuţie şi al spaţiului de memorie folosit. Programa pentru concurs este programa şcolară de la profilul matematică-informatică, intensiv informatică corespunzătoare nivelului de studiu.

Secţiunea Programare – Elevi

Pentru elevii de liceu se respectă programa de concurs/olimpiadă corespunzătoare clasei.

Secţiunea Programare – Studenti (limbajul C++)

Concursul se desfăşoară într-o singură zi şi constă dintr-o probă practică.
Durata  probei practice este de 3 ore şi constă din rezolvarea a 2 probleme de natură algoritmică folosind calculatorul. Rezolvarea unei probleme presupune elaborarea unui program corect, eficient din punct de vedere al timpului de execuţie şi al spaţiului de memorie folosit.

Programa pentru concurs este următoarea:
1.    Elementele de bază ale limbajului de programare. Noţiuni introductive

 • Structura programelor
 • Vocabularul limbajului
 • Tipuri simple de date (standard)
 • Constante, variabile, expresii
 • Citirea/scrierea datelor

Structuri de control

 • Structura liniară
 • tructura alternativă
 • Structuri repetitive

2.    Tipuri structurate de date. Tipul tablou. Tablouri unidimensionale şi bidimensionale.
Fişiere text.

 • Definire.
 • Operaţii specifice.

3.    Algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate în tablouri

 • căutare secvenţială, căutare binară
 • sortare
 • interclasare
 • prelucrări specifice tablourilor bidimensionale

4.    Algoritmi elementari.
1. Prelucrarea numerelor:

 • prelucrarea cifrelor unui număr (de exemplu, suma cifrelor, testarea proprietăţii de palindrom, etc.)
 • probleme de divizibilitate (de exemplu,determinarea divizorilor unui număr, determinarea c.m.m.d.c./c.m.m.m.c., testare primalitate, etc.)
 • calculul unor expresii simple (sume, produse, etc.)

2. Prelucrarea unor secvenţe de valori:

 • determinare minim/maxim
 • verificarea unei proprietăţi (de exemplu, dacă toate elementele din secvenţă sunt numere perfecte, etc.)
 • calculul unor expresii în care intervin valori din secvenţă (de exemplu: numărarea elementelor pare/impare, etc.)
 • generarea şirurilor recurente (de exemplu: şirul Fibonacci)

5. Recursivitate. Relaţii de recurenţă. Rezolvarea relaţiilor recurente. Funcţii de program recursive. Funcţii recursive cu parametri vectori. Problema platoului.
6. Stive si cozi. Implementarea cozii si stivei. Implementarea dinamica a cozilor si stivelor
7.  Alocarea dinamica de memorie in C++.
8.  Liste simplu si dublu înlănţuite. Liste simplu înlănţuite. Stive. Cozi. Liste dublu înlănţuite.
9.  Elemente de teoria grafurilor. Memorarea grafurilor. Parcurgere a grafurilor.
10. Algoritmi pentru prelucrarea grafurilor.
11. Arbori. Parcurgerea arborilor. Implementarea arborilor binari
12.  Metoda greedy de elaborare a algoritmilor. Probleme ce conduc la metoda greedy. Problema rucsacului. Planificarea spectacolelor. Memorarea optimală pe benzi
13. Metoda Divide et Impera de elaborare a algoritmilor. Căutarea binară. Turnurile din Hanoi. Sortarea rapidă a vectorilor(interclasare, quick). Găsirea cmmdc a n numere întregi.
14. Metoda Backtracking de elaborare a algoritmilor. Variantele iterativă şi recursivă. Problema celor n regine. Ordonarea unui vector. Generarea produsului scalar a n mulţimi.
Grafuri hamiltoniene şi euleriene. Problema comis-voiajorului. Problema colorării grafurilor.
15. Combinatorica. Metode de reprezentare a multimilor. Generarea produsului cartezian. Generarea unei submultimi. Generarea de permutari. Generarea aranjamente. Generarea combinarilor. Generarea partitiilor unei multimi.

Art.7. Rezultatele se vor afișa în data de 16 mai 2015 pe site-ul concursului și vor fi anunțate în cadrul festivității de premiere, în aceeași zi.

IV Secţiunea Artă Digitală

 • Poster
 • Video

Art.8. Pentru ca un proiect sa fie eligibil, autorii acestuia trebuie să fie elevi în ciclul liceal sau studenţi; orice alt considerent de natură sexuală, socială, religioasă etc. este irelevant.

Art.9. Un proiect video poate avea maxim trei autori în cazul în care gradul acestuia de complexitate este ridicat; sub nici o formă numărul autorilor unui proiect video nu poate fi mai mare. De asemenea, în cazul în care există mai mulţi autori ai aceluiași proiect, fiecare dintre ei trebuie să fi avut o contribuție în cadrul proiectului. Pentru proiectele de tip poster se admit doar acelea realizate de un singur autor.

Art.10. Se pot înscrie în concurs: postere și filme de scurt-metraj (de maximum 6 minute)

Art.11. Sunt considerate valide lucrările ce tratează aspecte din orice domeniu științific, social, cultural, literar etc., însă proiectele încrise nu sunt eligibile dacă promovează sexul, discriminarea sau violența de orice fel. Lucrările prezentate trebuie să fie originale.

Art.12. În cazul în care există deficienţe majore în materie de conţinut, lucrările sunt considerate a nu fi eligibile.

În cadrul secțiunii ARTĂ DIGITALĂ se urmărește dezvoltarea:

 • aptitudinilor artistice și estetice,
 • competențelor de utilizare a instrumentelor digitale artistice existente,
 • competențelor de implementare a unei aplicații cu conținut artistic,
 • abilităților de comuncare și lucru în echipă,
 • spiritului competitiv
 • spiritului creativ

Regulament de participare:

Art.13. Posterele/filmele participante trebuie sa fie originale, să aparțină întru totul celui care dorește să le înscrie în concurs (in cazul în care se va descoperi că o lucrare nu aparține celui care a înscris-o, organizatorii nu-și asumă nici o responsabilitate față de eventualele pretenții ale celui care dovedește că lucrarea îi aparține). Proiectele care se dovedesc a fi copiate nu vor fi jurizate.

Art.14. Acceptul părintelui sau al tutorelui legal este necesar pentru a posta fotografii cu imaginea unor minori. Obținerea acceptului revine coordonatorului.

Art.15. Filmele participante trebuie sa aiba durată de maxim 6 minute.

Art.16. Dacă filmele sunt dublate de muzică, aceasta trebuie să respecte regulile de copyright.

Art.17. Imaginile acceptate în concurs trebuie să fie la o rezoluție cât mai mare și să nu fie mai mici de 300 kb.

Art.18. Mesajul transmis prin intermediul proiectelor media trebuie să fie clar și să aiba un impact pozitiv. Toate proiectele participante la concurs vor fi trimise comisiei pana la data de 25 aprilie 2015. Lucrarile vor fi evaluate, iar pe data de 16 mai vor fi comunicate proiectele care vor fi premiate.

Art.19. Fiecare participant la concursul de artă digitală poate trimite maxim 2 lucrări (câte una la fiecare secțiune).

Art.20. Fiecare lucrare va fi însoțită de titlu (limba engleză), autor și o scurtă descriere (limba engleză).

Proiectele de tip poster se vor trimite pe adresa: mihaela.runceanu@gmail.com, câte o arhiva pentru fiecare proiect. Arhiva va conține: posterul (fișier .jpg sau.jpeg), decrierea proiectului după precizările de mai sus, autorul, școala, profesor îndrumător.

Proiectele video se vor posta pe https://www.youtube.com/ , iar link-ul alaturi de o descriere a proiectului llimba engleză), autorul, școala, profesor îndrumător vor fi trimise pe adresa mihaela.runceanu@gmail.com.

Arhiva corespunzătoare fiecărui proiect participant la artă digitală trebuie să fie denumita astfel poster_titlu sau film_titlu.

Capitolul IV. Desfășurarea concursului

Art.21. Participanții la secțiunea de programare a concursului vor avea cazarea și masa gratuită. Cheltuielile suportate de finaliştii concursului pentru transport nu vor fi decontate.

Art.22. Participanții la secțiunea de artă digitală vor putea urmări rezultatele pe site-ul concursului și vor primi premiile ulterior.

Capitolul V. Problemele de concurs

Art. 19. În alcătuirea tuturor problemelor se vor avea în vedere cerinţe care să permită valorificarea cunoştinţelor dobândite de elevi și studenți, precum şi a capacităţilor de analiză, de sinteză, de evaluare, de soluţionare şi de utilizare a cunoştiinţelor dobândite.

Art. 20. În alcătuirea tuturor problemelor se vor avea în vedere cerinţe care să permită valorificarea cunoştinţelor dobândite de elevi și studenți, precum şi a capacităţilor de analiză, de sinteză, de evaluare, de soluţionare şi de utilizare a cunoştiinţelor dobândite.

Capitolul VI. Derularea probei de concurs  – programare

Art. 21. Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs la ora 8:30.

Art. 22. Fiecărui participant i se va atribui un identificator unic (ID).

Art. 23. Timp de 30 de minute după primirea subiectelor, concurenţii pot formula întrebări referitoare la enunţurile problemelor. Întrebările se formulează în scris, pe foaia cu întrebări vor fi precizate numele problemei, ID-ul concurentului şi sala în care acesta lucrează. Întrebările trebuie formulate astfel încât răspunsul să poată fi DA sau NU. În cazul în care întrebarea este ambiguă, îşi găseşte răspunsul în enunţul problemei sau solicită informaţii despre modalitatea de rezolvare a problemei, răspunsul va fi FĂRĂ COMENTARII. Concurenţii vor accepta răspunsuri semnate numai de unul dintre membrii comisiei.

Art. 24. Precizări

În timpul probei de concurs, concurenţii:

– nu vor avea asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de comunicaţie;

– nu vor utiliza suporturi de memorare externe proprii (CD/flash-disk);

– nu vor utiliza alte surse de documentare decât, eventual, HELP-ul mediului folosit;

– nu vor incerca să interfereze în nici un mod cu activităţile altui concurent sau a sistemului de evaluare;

– nu vor deteriora mediile de lucru;

În programele concurenţilor nu sunt permise următoarele:

– schimbarea drepturilor de acces la fişiere;

– executarea unor alte programe.

Orice încercare de fraudă sau de a sabota desfăşurarea corectă a concursului va fi urmată imediat de eliminarea elevului respectiv din concurs.

Art. 25. Salvarea soluţiilor concurenţilor

– Salvarea soluţiilor concurentului va fi realizată de membrii comisiei tehnice, în prezenţa concurentului.

– Fiecare concurent va salva sursele proprii într-un director având drept nume ID-ul său. În acest director se va găsi câte o singură sursă pentru fiecare problemă rezolvată. Atât numele fişierelor cât şi extensiile acestora se vor scrie cu litere mici, aşa cum se precizează în enunţul fiecărei probleme.

Art. 26. Contestaţii.

Dacă în urma testării soluţiilor proprii cu datele de test furnizate de comisie un concurent constată că apar diferenţe faţă de comportamentul specificat în borderoul de evaluare, acesta poate depune o contestaţie scrisă. Comisia va reevalua toate soluţiile concurenţilor care au depus contestaţii. În cazuri excepţionale, este posibil ca o anumită problemă să se reevalueze pentru toţi concurenţii. Punctajul final este cel obţinut după reevaluare.

Capitolul VII. Stabilirea rezultatelor şi clasamentelor

ART. 27. Punctajul maxim pentru fiecare problemă se stabileşte de către comisie.

ART. 28. În funcţie de punctajul obţinut se va realiza un clasament individual pe clase.

ART. 29. Premierea se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor între limitele stabilite de către comisie.

ART. 30. Comisia poate constitui premii speciale.

Capitolul VII. Aspecte organizatorice

Art. 31. Pentru coordonarea concursului se constituie:

 • Comisia de Concurs care se va ocupa de realizarea subiectelor va fi constituită din cadre didactice universitare, profesori din învăţământul preuniversitar, studenţi şi persoane cu o solidă reputaţie în domeniul IT.
 • Comisia de organizare este formată din profesori ai Colegiului National “Ecaterina Teodoroiu” și cadre didactice de la Universitatea “Constantin Brâncuși” din Tg  Jiu

Art. 32. Comisia de organizare menţionată mai sus are următoarele atribuţii şi sarcini:

– asigură difuzarea şi cunoaşterea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului

– asigură baza materială necesară bunei desfăşurări a acestuia

– informează în mass-media asupra desfăşurării concursului, comunică rezultatele obţinute şi clasamentul concursului

– programa pentru concurs este cea pentru olimpiada judeţeană de informatică, în cazul elevilor

– răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării

– alcătuieşte evidenţa elevilor şi a echipelor participante la concurs

Comisia de Concurs are următoarele atribuţii:

– stabileşte subiectele, bateriile de teste şi jurizarea surselor

– rezolvă contestaţiile în prezenta elevului care a făcut contestaţia şi/sau a cadrului didactic însoţitor

– stabileşte clasamentele şi le aduce la cunoştinţă concurenţilor

– avizează listele cu premii şi menţiuni

– înmânează împreună cu sponsorii diplomele şi premiile într-un cadru festiv

– prezintă concluzii reieşite în urma concursului şi face recomandări pentru perfecţionarea activităţii viitoare

Art.33. Organizatorii îsi rezervă dreptul de a respinge formularele primite în cazul în care acestea sunt incomplete sau veridicitatea informațiilor continute este îndoielnică.

Art.34. Organizatorii stabilesc numărul de participanți pentru fiecare secțiune a concursului.

Art.35. Comisia de concurs împreună cu organizatorii răspund de corectitudinea desfășurării concursului, avizează listele cu premii și mențiuni și semnează atât diplomele de premiere cât și documentele de analiză și datele statistice.

Anexă

Mediul de lucru – concurs de programare

a)  Pentru ELEVI – Comisia tehnică va pune la dispoziţia concurenţilor compilatoare/medii de programare: Free Pascal si Code Blocks.

b)  Pentru STUDENȚI – Comisia tehnică va pune la dispoziţia concurenţilor compilatoare/medii de programare:  MinGW / Code Blocks.

Evaluare – concurs de programare

a) Pentru ELEVI – Se vor folosi la evaluare compilatoarele: Code Blocks si FreePascal sub sistemul de operare Windows.

Evaluarea soluţiilor concurenţilor se va realiza cu un sistem automat de evaluare, fără prezenţa concurenţilor.

Compilarea surselor concurenţilor este realizată de către evaluator.

b) Pentru STUDENȚI – Se vor folosi la evaluare compilatoarele: MinGW si Code Blocks sub sistemul de operare Windows.

Evaluarea soluţiilor concurenţilor se va realiza cu un sistem automat de evaluare, in prezenţa concurenţilor.

Observaţie

După evaluare, concurenţii vor putea reveni în sălile de concurs şi îşi vor putea testa soluţiile proprii pe datele de test utilizate la evaluare. Comisia va pune la dispoziţia concurenţilor datele de intrare utilizate, precum şi date de ieşire corecte pentru acestea.

De asemenea comisia va afişa o descriere a soluţiilor problemelor ce au constituit proba de concurs.